Bodousa v c c

Coach
Pranjit Moran

Bodousa v c c

Team Members

Jonardon Mahanta | A: 8Yrs | H: 142cm

Rahul mahanta | A: 11Yrs | H: 140cm

Abhisekh Moran | A: 11Yrs | H: 142cm

Hironmoi Mahanta | A: 11Yrs | H: 139cm

Robi Mahanta | A: 9Yrs | H: 135cm

Likuraj Gohain | A: 11Yrs | H: 142cm

Monuram Moran | A: 10Yrs | H: 140cm

Imran Moran | A: 8Yrs | H: 139cm

Rimanta Moran | A: 9Yrs | H: 140cm