BOKAJAN SPORTS ASSOCIATION

Coach
ABHIMANYU TERIYA

BOKAJAN SPORTS ASSOCIATION

Team Members

VIRANSH GUPTA | A: 9Yrs | H: 131cm

RISHABH KUMAR | A: 9Yrs | H: 145cm

RAUSHAN SINGH | A: 10Yrs | H: 145cm

DEBOJEET DEY | A: 9Yrs | H: 140cm

BISWAJEET DEY | A: 9Yrs | H: 140cm

BIKROM TAMULY | A: 9Yrs | H: 138cm

BIBEK CHETRY | A: 9Yrs | H: 130cm

LONGJAM AYUSH MEITEI | A: 10Yrs | H: 130cm

ANTARIKSH SAIKIA | A: 9Yrs | H: 145cm