Borbam

Coach
Manash jyoti Gogoi

Borbam

Team Members

Krishna hazarika | A: 12Yrs | H: 4.6cm

Abhinab Gogoi | A: 10Yrs | H: 4.3cm

Jyotishmoy Gogoi | A: 9Yrs | H: 4cm

Rajdeep Gogoi | A: 12Yrs | H: 4.8cm

Dhanjyoti Handique | A: 11Yrs | H: 4.2cm

Mrinal Gogoi | A: 9Yrs | H: 4.3cm

Manashjyoti Hazarika | A: 11Yrs | H: 4.7cm

Hridoya Nanda Hazarika | A: 11Yrs | H: 4.8cm

Anurag Gogoi | A: 10Yrs | H: 3.9cm

Bhargav Nirmolia | A: 10Yrs | H: 3.9cm

Samiranjan Gogoi | A: 11Yrs | H: 3.9cm

Raj Rikhi Hazarika | A: 11Yrs | H: 4.4cm