Chabukdhara-Under 16 Girls

Coach
Hemanta Nath

Chabukdhara-Under 16 Girls

Team Members

Rijumoni Bordoloi | A: 14Yrs | H: 160cm

Surabhi Bordoloi | A: 16Yrs | H: 155cm

Arpita Dewri | A: 15Yrs | H: 156cm

Sinu dewri | A: 15Yrs | H: 156cm

Rupita Deauri | A: 15Yrs | H: 5 feet 3 inccm

Sturina Dewri | A: 15Yrs | H: 151cm

Monija Begum | A: 14Yrs | H: 165cm

Kaberi Dewri | A: 13Yrs | H: 155cm

Pranati Patar | A: 15Yrs | H: 150cm

Chemim Sultana | A: 13Yrs | H: 150cm