CHEKI VCC under 16 boys

Coach
Manjit pathak

CHEKI VCC under 16 boys

Team Members

PRABAL PATHAK | A: 15Yrs | H: 167cmcm

KAUSHIK BARMAN | A: 15Yrs | H: 144cmcm

DENISH PATHAK | A: 14Yrs | H: 170cmcm

Manjit boro | A: 14Yrs | H: 158cmcm

JINTU ROY | A: 13Yrs | H: 145cmcm

JINTUMANI ROY | A: 13Yrs | H: 141cmcm

JINTU DEKA | A: 16Yrs | H: 162cmcm

DEVID DAS | A: 13Yrs | H: 140cmcm

JONDEEP DEKA | A: 15Yrs | H: 156cmcm

KARAN ROY | A: 15Yrs | H: 150cmcm

HUMAN DAS | A: 16Yrs | H: 182cmcm

SANJIB ROY | A: 15Yrs | H: 160cmcm