Howajan VCC-Under 12 Boys

Coach
Ckborah

Howajan VCC-Under 12 Boys

Team Members

Khanjan borah | A: 11Yrs | H: 154cm

Lalitya bhuyan | A: 12Yrs | H: 155cm

BHARGAB KUMAR BORAH | A: 11Yrs | H: 150cm

GYAN JYOTI BORUAH | A: 10Yrs | H: 130cm

GITARTHA KATAKI | A: 12Yrs | H: 134cm

HIROK JYOTI BORAH | A: 12Yrs | H: 149cm

ABHIJNAN BORUAH | A: 12Yrs | H: 147cm

PRADYUT BORAH | A: 12Yrs | H: 143cm

MAYUKH KRISHNA THAKUR | A: 12Yrs | H: 153cm

ABHINAV SAIKIA | A: 12Yrs | H: 149cm

PARASHMONI SAIKIA | A: 11Yrs | H: 139cm