Jajari Zone of MNEVA

Coach
Sahirul Alom Choudhuri

Jajari Zone of MNEVA

Team Members

Raihanul Islam | A: 13Yrs | H: 160 cmcm

Rizuwan Sah Alom | A: 14Yrs | H: 167cm

Ramjan Hossain | A: 14Yrs | H: 162cm cm

Sahil Khan | A: 15Yrs | H: 162 cmcm

Partha jyoti Kocho | A: 16Yrs | H: 168 cmcm

Mousam Bordoloi | A: 15Yrs | H: 165 cmcm

Buddha Dewri | A: 16Yrs | H: 165 cmcm

Sahidur Rahman | A: 14Yrs | H: 160 cmcm

Arif Khan | A: 14Yrs | H: 165 cmcm

Hozrot Ali | A: 16Yrs | H: 170 cmcm

Abhijit Bordoloi | A: 16Yrs | H: 170 cmcm