KATAHI VCC-12 BOYS

Coach
ANKUR KALITA

KATAHI VCC-12 BOYS

Team Members

YUBRAJ SARMA | A: 10Yrs | H: 120cm

ABINASH DEKA | A: 10Yrs | H: 142cm

BARNIL KALITA | A: 10Yrs | H: 120cm

JYOTISMAN DEKA | A: 11Yrs | H: 135cm

TANMOY DEKA | A: 11Yrs | H: 130cm

RISHIK KALITA | A: 9Yrs | H: 130cm

DISHAN KASHYAP | A: 3Yrs | H: 110cm

NILOTPAL DEKA | A: 10Yrs | H: 120cm

KANDARPA DEKA | A: 11Yrs | H: 130cm

KUSHAL DEKA | A: 8Yrs | H: 130cm

DEEPJYOTI DEKA | A: 12Yrs | H: 145cm

MANDIP SARMA | A: 11Yrs | H: 135cm