Laina

Coach
Surajeet Kumar Rabha

Laina

Team Members

Deepjyoti Hazarika | A: 16Yrs | H: 151cm

Gorima Rabha | A: 14Yrs | H: 152cm

Khiristina Sonowal | A: 12Yrs | H: 154cm

Sunpahi Senapati | A: 13Yrs | H: 154cm

Kaberi Borgohain | A: 12Yrs | H: 154cm

Deepshikha Gohain | A: 13Yrs | H: 152cm

Debakhi Moran | A: 15Yrs | H: 152cm

Jerifa Mahanta | A: 15Yrs | H: 152cm

Purbashi Sonowal | A: 16Yrs | H: 147cm

Soniya Rabha | A: 13Yrs | H: 142cm

Amanikha Sonowal | A: 15Yrs | H: 150cm

Ritu Gogoi | A: 15Yrs | H: 160cm